04.03.1908
Instrukcja dla jednoklasowej szkoły w Michalowie.

1. Kierunek szkoły ma być narodowym i katolickim.
2. Szkoła ma być podzielona na dwa oddziały, pierwszy N1 dla dzieci umiejących czytać i pisać, pod wyłącznym kierownictwem nauczycielki.
Drugi oddział N2 dla dzieci słownych w wieku od lat 8-miu jako przygotowanie do szkoły pod kierunkiem nauczycielki – lecz prowadzona przez ochroniarkę.
3.Religię, gimnastykę i śpiew prowadzi w obydwu oddziałach , ochroniarka.
4.Kurs I czyli słowny oddział obejmuje naukę : religii, pisania, rachunków, gramatyki polskiej, historii polskiej, początków przyrodoznawstwa, geografii, rysunków na jakiś tylko czas – postęp w naukach i miejsce nowo wstępujących dzieci pozwoli, z tem by dzieci opuszczające szkołę michalowską były przygotowane do egzaminu I lub II klasy zgodnie z programem szkoły zwierzynieckiej.
5.Do szkoły przyjmowane (będą ) dzieci całej służby folwarcznej i pałacu klemensowskiego, bez wyjątku i bez opłaty wpisu.
6.Dzieci włościan wsi Michalów, przyjmowane będą z ograniczeniem ilości, tak by w klasie więcej nad 35 dzieci nie było, za opłatą 50 kopiejek miesięcznie płatnych z góry na 3 miesiące.
7.Podręczniki szkolne wydane w dniu zaczęcia szkoły, płatne wedle cen ratalnych.
8.Nauka w szkole trwa od 1 października do 1 czerwca za wyjątkiem świąt Bożego Narodzenia 2 tygodnie i Wielkiej nocy 1 tydzień lub najwyżej 10 dni.
9.Lekcje zaczynają się od 8-mej do 12-tej i od pierwszej do 3-ej popołudniu.
10.Nauczycielka kieruje wychowaniem jak i kształceniem dzieci, przystosowując się ściśle i przestrzegając wskazówek opiekunów i właścicielki szkoły.
11.O wszystkich potrzebach szkoły należy za pośrednictwem inspektorki panny Chojdzińskiej zawiadomić opiekunkę.
12.Higiena i czystość powinny być przestrzegane przez nauczycielke łącznie z ochroniarką.
13.Gdyby okazała się potrzeba utworzyć kurs wieczorowy dla dzieci słownych……. nieczytelnie.
14.Za czas wakacyjny i świąteczny opłat się nie pobiera.
15.Fundusz osiągnięty z opłat wpisów, przeznacza się na cele oświaty.
16.Opiekunką szkoły będzie p. Eleonora Czarnowska.

4. 3. 1908

Podpis nieczytelny.

Część oryginału instrukcji.